كفشك رولري RTF100: 

هنگاميكه گرد و غبار محيط مانع استعاده از كفشكهاي اصطحكاكي مي گردد ( تركيب با روغن روي ريل ) ، زماني كه بار نامتعادل امكان استفاده از كفشكهاي لنتي را مي گيرد ( يوك هاي ليفتراكي ) و يا در آسانسورهاي سرعت بالا ، نياز به كفشك هاي رولري داريد ، RTF 100 گزينه بي همتايي مي باشد .

 

بار استاتيك             1,250N           Pstat 
بار ديناميك           500N Pdyn
سرعت مجاز        2.5m/s                Perm. Speed
ضخامت ريل         9, 16mm Guide Rails
كاربردها               Car, CW Applications